Gå till innehåll

Årsmöte

Årsmötet är förbundets högsta beslutande organ.Vi uppmanar föreningarna att vara representerade på årsmötet för att både medverka till en lyckad avslutning på handbollsåret men också för att vara med och påverka det kommande verksamhetsåret.

Utdrag ur stadgarna Öppnas i nytt fönster.
Länk till annan webbplats.

2:3 Tidpunkt och kallelse Årsmötet, som är SDF:s högsta beslutande organ, hålls årligen före utgången av april månad på dag som styrelsen bestämmer. Årsmötet får dock inte hållas på dag när Förbundsmötet eller Distrikt stämma genomförs.
Styrelsen ska, senast två månader före årsmötet, med angivande av tid och plats kalla till årsmöte på Handbollförbundet Östs hemsida och genom skriftligt meddelande till röstberättigade föreningarna.
Härefter ska styrelsen, senast två veckor före årsmötet, på Handbollförbundet Östs hemsida offentliggöra förslag till föredragningslista för mötet, röstlängdsunderlag, verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med ekonomisk plan samt styrelsens förslag och inkomna motioner till årsmötet, med styrelsens yttrande.

2:4 Rösträtt
Rösträtten vid årsmötet bestäms genom röstlängdsunderlag som har upprättats av Svenska Handbollförbundets styrelse att gälla från och med ordinarie årsmöte intill nästa ordinarie årsmöte. Röstlängdsunderlaget upptar de föreningar som senast den 30 september har fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser mot Svenska Handbollförbundet samt de förpliktelser mot Handbollförbundet Öst som kan ha bestämts av årsmötet.
Varje röstberättigad förening har en röst. Om förening deltar i årsmötet med två ombud utövas rösträtten av det ena ombudet. Förening ska inge fullmakt för sina ombud. I fullmakten ska ombuds rätt att utöva rösträtt anges.

2:9 Motioner
Motion till årsmöte inges skriftligen senast en månad före mötet. Rätt att inge motion har röstberättigad förening samt röstberättigad medlem i förening.
Motion från föreningsmedlem insändes genom föreningen med dess utlåtande.
Motion föreläggs årsmötet med styrelsens

Motion insändes till Operativ chef för Handbollförbundet Öst

Publicerad: 2022-08-12

Senast uppdaterad: 2024-03-18

Författare:

Email: